Jogszabályok

Jogszabály 2002

Vissza


A TŰZOLTÓSÁGOKAT, A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOKAT ÉRINTŐ 2002. ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2002. évi V. törvény
A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt megállapodás kihirdetéséről

2002. évi XXXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

2002. évi LXVIII. törvény
A közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről

32/2002. (III. 1.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok országhatáron át való szállításának engedélyezéséről

36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

126/2002. (V. 21.) Korm. rendelet
a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet
A belügyminiszter feladat- és hatásköréről

156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet
A növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól

170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) kihirdetéséről

176/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről

179/2002. (VIII. 21.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 176/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról, valamint a Vámosszabadi-Medvedovo közúti határátkelőhelyen teljes határzár elrendeléséről szóló 177/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

191/2002. (IX. 04.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

201/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Duna és mellékfolyói által 2002. augusztusban egyes, nem lakás céljára szolgáló épületekben okozott károk elhárításához kölcsön igényléséről

202/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet
A vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

208/2002. (IX. 26.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet
A 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról

240/2002. (XI. 16.) Korm. rendelet
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

253/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet
A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről

277/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

282/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet
A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

6/2002. (II. 16.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

11/2002. (IV. 19.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

12/2002. (IV. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet
A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

23/2002. (IX. 10.) BM rendelet
A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

24/2002. (IX. 11.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet
A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról

25/2002. (IX. 13.) BM rendelet
A tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről szóló 57/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról

28/2002. (X. 17.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet
A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról

29/2002. (X. 29.) BM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

30/2002. (XI. 12.) BM rendelet
A körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszerérő

3/2002. (II. 15.) EüM-KöM együttes rendelet
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról

3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

13/2002. (XI. 28.) ESzCsM-FMM együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról

2/2002. (I. 7.) FVM rendelet
Egyes építésügyi jogszabályok módosításáról

34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól

3/2002. (IX. 30.) FMM r.
Egyes miniszteri rendeletek módosításáról

10/2002. (XII. 23.) FMM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet módosításáról

8/2002. (II. 16.) GM rendelet
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

4/2002. (VI. 21.) GKM rendelet
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet
A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetetésének kötelező vizsgálatáról

28/2002. (XII. 9.) GKM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

29/2002. (XII. 9.) GKM rendelet
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról

46/2002. (XII. 28.) GKM-ESzCsM együttes rendelet
A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet módosításáról

48/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

33/2002. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes, díjazásról szóló igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet
A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

10/2002. (III. 26.) KöM rendelet
a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet
A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról (tűzoltó készülék)

12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről (tűzoltó készülék)

13/2002. (II. 18.) KöViM rendelet
A kikötőkbe érkező és azokat elhagyó, parti tengeren áthaladó és veszélyes vagy szennyező árukat szállító tengeri hajókkal szemben támasztott egyes követelményekről

16/2002. (II. 28.) KöViM rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet
A víziközművek üzemeltetéséről

22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet
A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

25/2002. (V. 18.) KöViM rendelet
Egyes hajózási jogszabályok módosításáról

2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet
A titán-dioxid gyártás hulladékairól

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet
A kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről

2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

19/2002. (V. 8.) OM rendelet
A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

7/2002. (II. 16.) KE határozat
Tűzoltó vezérőrnagy kinevezéséről

83/2002. (XI. 13.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

6/2002. (III. 30.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

22/2002. (BK 15.) BM utasítás
A belügyminiszter által irányított szervek köztisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói szociális és kegyeleti ellátásáról szóló 47/2001. (BK 24.) BM utasítás módosításáról

9/2002. (KK 20.) NKÖM utasítás
A tűzvédelmi szabályzatról

14/2002. (K. Ért. 5.) KvVM utasítás
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tűzvédelmi Szabályzatáról

81/2002. (HK 9.) MH vegyivédelmi technikai szolgálatfőnöki intézkedés
Az egyéni tűzoltó védőruházat alkalmazásba vételéről

Országos tisztifőorvos közleménye (Megjelent: Egészségügyi Közlöny 2002/22.)
A veszélyes anyagok eddig megjelent magyarországi jegyzékeiben bekövetkezett változásokról

Országos tisztifőorvos közleménye (Megjelent: Egészségügyi Közlöny 2002/22.)
A veszélyes anyagok X. kiegészítő jegyzékéről

ÉMI közlemény (Megjelent: Gazdasági Közlöny 2002/4.)
Korábban kiadott egyes Építőipari Alkalmassági Bizonyítványok (ÉAB-k), ill. Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME-k) érvényességének felfüggesztéséről, ill. hatálytalanításáról

ÉMI közlemény (Megjelent: Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő 2002/8, Környezetvédelmi Értesítő 2002/6.)
Korábban kiadott egyes Építőipari Alkalmassági Bizonyítványok (ÉAB-k), ill. Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME-k) érvényességének felfüggesztéséről, ill. hatálytalanításáról

ÉMI közlemény (Megjelent: Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő 2002/8, Környezetvédelmi Értesítő 2002/8.)
A 2001. év II. félévében kiadott Építőipari Műszaki Engedélyek jegyzékéről

ÉMI közlemény (Megjelent: Gazdasági Közlöny 2002/10.)
Egyes korábban bevont Építőipari Alkalmassági Bizonyítványok (ÉAB-k), ill. Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME-k) érvényességének visszaállításáról

ÉMI közlemény (Megjelent: Belügyi közlöny 2002/18)
A 2002. I. félévében kiadott Építőipari Műszaki Engedélyek jegyzékéről

FVM közlemény (Megjelent: FVM Értesítő 2002. 4. szám)
a katasztrófavédelemre kijelölt szervek feladatainak meghatározásáról

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség közleménye (Megjelent: Szociális és Munkavédelmi Közlöny 2002/11.)
Az egyéni védőeszközök Minősítő Bizonyítványainak kiadásáról

Magyar Ipari Gáz Szövetség (MIGSz) közleménye (Megjelent: Egészségügyi közlöny 2002/19)
A gázpalackok színjelölésével kapcsolatos változásokról

Összeállította:

Nyíri Csaba
tűzoltó őrnagy