Jogszabályok

Jogszabályok 2010. IV. negyedév

Vissza


 A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2010. IV. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
2010. évi XCIII. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
 
2010. évi CXXVI. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
 
2010. évi CXLVII. törvény
Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
 
2010. évi CLII. törvény
Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
 
243/2010. (X. 5.) Korm. rendelet
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 
245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
247/2010. (X. 12.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 
251/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
 
252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet
a Magyar Kármentő Alapról
 
260/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet
a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló "Álomsziget" nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
278/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról
 
289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
 
293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
 
317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
 
324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
 
326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami főépítészi szervezetet érintő rendelkezések
módosításáról
 
351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
 
361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
 
371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről
 
2/2010. (X. 15.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
3/2010. (X. 21.) BM rendelet
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
 
4/2010. (XI. 25.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
5/2010. (XII. 3.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról
 
7/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról
 
9/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet és a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról
 
10/2010. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról
 
14/2010. (X11.31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szemek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
 
15/2010. (XII. 31.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról
 
16/2010. (XII. 31.) BM rendelet
A hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
19/2010. (XII. 21.) KIM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
 
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
 
10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet
Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről
 
32/2010. (XI. 25.) VM rendelet
a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
 
10/2010. (X. 4.) BM utasítás
a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer létrehozásáról, üzemeltetéséről
 
11/2010. (X. 12.) BM utasítás
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
 
13/2010. (XI. 12.) BM utasítás 
a Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról
 
14/2010. (XI. 12.) BM utasítás 
a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
 
15/2010. (XI. 16.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának kiadásáról
 
16/2010. (XI. 26.) BM utasítás 
a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszeréről
 
17/2010. (XI. 26.) BM utasítás 
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről
 
1213/2010. (X. 12.) Korm. határozat
a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 
1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozat
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról
 
1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről
 
1223/2010. (XI. 4.) Korm. határozat
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet következtében keletkezett károk enyhítése érdekében az új épületek építéséhez szükséges területbiztosításról
 
1233/2010. (XI. 15.) Korm. határozat
a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló koncepcióval összefüggő egyes feladatokról
 
1280/2010. (XII. 15.) Korm. határozat
A Felsőzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelőzését szolgáló beruházások megvalósításáról
 
1282/2010. (XII. 15.) Korm. határozat
A rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításához szükséges intézkedésekről
 
98/2010. (X. 19.) OGY határozat
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 
117/2010. (XI. 30.) OGY határozat
a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról
 
120/2010. (XII. 7.) OGY határozat
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 
124/2010. (XII. 22.) OGY határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 
259/2010. (X. 25.) KE határozat
tűzoltó altábornagyi előléptetésről
 
43/2010. (X. 25.) KüM határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi CXLIII. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről
 
2/2010. (X. 8.) Polgári jogegységi határozat
az önkéntes tűzoltóság mint köztestület nem minősíthető közhasznú szervezetté az 1996. évi XXXI. törvény alapján
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztálya közleménye 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 2011. évi módosításairól
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztálya közleménye 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2011. évi módosításairól
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztálya közleménye 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) 2011. évi módosításairól
 
2011. január 01.                     
 
Összeállította:             
                                                                  Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiricsaba1@t-online.hu