Jogszabályok

Jogszabályok 2011. II. negyedév

Vissza


 A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2011. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
2011. évi LXXVIII. törvény
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
 
2011. évi LXXIX. törvény
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
 
2011. évi LXXX. törvény
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
 
94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról
 
16/2011. (V. 2.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról
 
10/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról
 
11/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
 
37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelete
a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
 
28/2011. (IV. 12.) VM rendelet
A „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról
 
97/2011. (V. 2.) KE határozat
Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
 
1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
 
1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a közszolgálati életpályák összehangolásáról
 
1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
 
9/2011. (IV. 15.) BM utasítás 
 a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról
 
11/2011. (V. 6.) BM utasítás  
 a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe helyezéséről, minősített időszaki működésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről
 
12/2011. (V. 6.) BM utasítás  
 az átszervezés, szervezeti módosítás átmeneti szabályozásáról
 
13/2011. (V. 23.) BM utasítás  
 a Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról
 
14/2011. (V. 23.) BM utasítás  
 a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról
 
15/2011. (V. 23.) BM utasítás  
 a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről
 
17/2011. (VI. 24.) BM utasítás
a 2011. évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység végzéséről
 
 
2011. július 2.             
 
Összeállította:             
                                                                  Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                                Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiri@t-online.hu