Jogszabályok

Jogszabályok 2015. I. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő

2015. I. negyedévben megjelent jogszabályok

 

34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet 

A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

2/2015. (II. 3.) BM rendelet 

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

 

4/2015. (II. 27.) BM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

 

7/2015. (III. 6.) BM rendelet

A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet és a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

 

11/2015. (III. 31.) BM rendelet 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet 

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 

1/2015. (I. 14.) MvM rendelet 

A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

 

6/2015. (II. 10.) MvM rendelet 

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

 

1152/2015. (III. 17.) Korm. határozat

A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről.

 

 

2015. április 01.                     

Összeállította:             

                                                            Nyíri Csaba

                                                              tűzvédelmi szakértő

                                                            Tel: 20-261-7937

                                                              web: nyirituzvedelem.hu