Híreink

Megjelent a Védelem Tudomány 2021/3. száma

2021. július 01. 08:15

Nem a legek hajszolása lebegett a szemünk előtt, mégis – hosszú előkészítő munka után – az eddigi legnagyobb és egyben az első teljesen angol nyelvű számunkat ajánljuk figyelmükbe. 71 szerző – 51 hazai és 20 külföldi – 45 cikke olvasható a Védelem Tudomány legújabb számában.


Tűzvédelem

Éva Lublóy, Gyula Vass

 • PRINCIPLES OF FIRE MEASUREMENT OF STRUCTURAL ELEMENTS
 • SZERKEZETI ELEMEK TŰZTESZT MÉRÉSÉNEK ALAPELVEI

Zsuzsanna Kerekes, Gyula Vass, János Bleszity, János Szép, Zsófia Tóth-Pataki, Ágoston Restás

 • EFFECT OF THICKNESS OF POLYSTYRENE INSULATION AGAINST RADIANT HEAT
 • POLISZTIROL SZIGETELŐK VASTAGSÁGÁNAK HATÁSOSSÁGA SUGÁRZŐ HŐVEL SZEMBEN

László Bérczi

 • THE ROLE OF FIRE PROTECTION TECHNICAL GUIDELINE IN THE PROTECTION AGAINST HEAT AND SMOKE SPREAD
 • TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV SZEREPE A HŐ ÉS FÜSTELLENI VÉDELEMBEN

Jozef Svetlík, Linda Makovická Osvaldová

 • TEMPERATURE ON CAR DOORS EXPOSED TO FIRE – PRE-TEST
 • HŐMÉRSÉKLET VIZSGÁLATA A TŰZNEK KITETT AUTÓAJTÓKON – ELŐMÉRÉS

Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga

 • NON-DESTRUCTIVE MATERIAL TESTING POSSIBILITIES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AFTER A FIRE
 • VASBETONSZERKEZETEK TŰZ UTÁNI RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Michaela Zamrazilová

 • FIRE SAFETY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
 • A FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK TŰZBIZTONSÁGA

Johanna Farkas

 • COPING STRATEGIES OF FIREFIGHTERS
 • TŰZOLTÓK MEGKÜZDÉSI MECHANIZMUSAI

Melinda Győri, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás

 • COMBUSTIBLE PARAMETERS OF NATIVE TIMBER MODIFICATED BY BLOKK WOOD METHOD
 • BLOKK WOOD ELJÁRÁSSAL MODIFIKÁLT HAZAI FAANYAGOK ÉGHETŐSÉGI PARAMÉTEREI

Flóra Hajdu, Gabriella László, Zsuzsanna Kerekes, Nikoleta Csapaiová, Rajmund Kuti

 • EXAMINATION INITIAL PARAMETERS OF FIRES FOR FIRE SPREAD SIMULATIONS
 • A TŰZ KIINDULÁSI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA TŰZTERJEDÉSI SZIMULÁCIÓHOZ

Katalin Kopecskó, Zsuzsanna Kerekes, Éva Lublóy, Gyula Vass, János Bleszity, Ágoston Restás

 • EFFECT OF THERMAL BEHAVIOR ON BURNING OF PLASTIC COATING FOR ELECTRIC CABLES
 • HŐSZIGETELÉS HATÁSA A MŰANYAG BEVONAT ÉGÉSEKOR ELEKTROMOS KÁBELEK ESETÉN

Katalin Kopecskó, Ádám Nagysolymosi, János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás

 • FIRE LIMITATIONS ON THE USE OF GLASS FIBER REINFORCED COMPOSITES IN BUILDING STRUCTURES
 • ÜVEGSZÁLLAL ERŐSITETT KOMPOZITOK FELHASZNÁLÁSÁNAK TŰZVÉDELMI KORLÁTAI ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN

Linda Makovicka Osvaldova

 • DETERMINATION OF SELECTED FUEL VALUES OF WOOD IN CASE OF FOREST FIRE IN AN AREA OF NATURAL DISASTER
 • MEGHATÁROZOTT FAFAJOK VIZSGÁLATA ERDŐTŰZ ESETÉN TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK SORÁN

Mónika Nováky

 • ANALYSIS OF THE FIRE PROTECTION AUTHORITY AND PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF THE INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM
 • A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN

János Szép, Zsuzsanna Kerekes, János Bleszity, Gyula Vass, Ágoston Restás

 • FLAMMABILITY QUALIFICATION WITH OXYGEN INDEX (LOI) OF TEXTILES USED AS BUILDING MATERIALS
 • NEM SZERKEZETI ÉPITŐANYAGOK ÉGHETŐSÉGÉNEK MINŐSITÉSE

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás

 • METHODS OF ELECTRIC CAR CHARGINGS ACCORDING TO ASPECTS OF THE FIRE PROTECTION
 • ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉSEK MÓDJAI TŰZVÉDELMI SZEMPONTOK SZERINT

József Kersák, Péter Pántya

 • OPPORTUNITY FOR TECHNICAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF PRACTICAL TRAINING IN CASE OF FIREFIGHTING AND TECHNICAL RESCUE
 • MŰSZAKI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG A MŰSZAKI MENTÉS GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK TERÜLETÉN

Roland Veszprémi, Péter Pántya

 • FIREFIGHTER RESPONSES AND ITS DIFFICULTIES IN CASE OF RAILWAY CIRCUMSTANCES
 • A TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSOK ÉS AZOK NEHÉZSÉGEI VASÚTI KÖRNYEZETBEN

Máté Rekeny, Ágoston Restás

 • QUANTITATIVE COMPARISON OF FOREST FIRE ENGINES IN FOUR TACTICAL PARAMETERS
 • TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰVEK KVANTITATÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA NÉGY TAKTIKAI PARAMÉTER TEKINTETÉBEN

Máté Rekeny, Ágoston Restás

 • QUALITATIVE COMPARISON OF THREE FOREST FIRE ENGINES USED IN HUNGARY
 • HÁROM MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT ERDŐSZERES TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KVALITATÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Tibor Haraszti, Gergő Érces

 • APPLICATION OF PROTOCOL PROCEDURES IN CASE OF FIREFIGHTING
 • PROTOKOLL ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA A TŰZOLTÓIBEAVATKOZÁSOK SORÁN

Péter Pántya

 • POSSIBILITIES AND DANGERS FOR THE FIRE PROTECTION IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
 • A TŰZVÉDELEM LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEI AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN

József Hesz, Gergő Érces, Balázs Nagy

 • EVALUATION OF BIM-BASED WORKFLOWS IN FIRE SAFETY ENGINEERING
 • BIM-ALAPÚ MUNKAFOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE A TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI MUNKÁBAN

Branko Babic

 • THE PLACE AND ROLE OF THE VOLUNTEER FIREFIGHTERS ASSOCIATION IN THE DISASTER RISK REDUCTION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SERBIA
 • AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK HELYE ÉS SZEREPE A SZERB KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERBEN

György Kós, László Komjáthy

 • EXAMINATION OF SEARCH PROCEDURES IN THE FIRE PROTECTION
 • KERESÉSI ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA A MENTŐ TŰZVÉDELEMBEN

Gergő Érces, Sándor Rácz

 • SPATIAL FUNDAMENTALS OF THE PROTECTION AGAINST FIRE SPREAD REALTIONSHIP BETWEEN THE RISK UNIT AND THE FIRE SECTION IN HUNGARY
 • A TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM TÉRBELI ALAPVETÉSEI A KOCKÁZATI EGYSÉG ÉS TŰZSZAKASZ VISZONYA MAGYARORSZÁGON

György Kós, László Komjáthy

 • FIREFIGHTING IN CASE OF FLASHOVER EVENTS
 • TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS FLASHOVER JELENSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEKBEN

Judit Rauscher

 • EVACUATION SCENARIOS AND REPEATED RUNS FOR EVACUATION SIMULATIONS
 • KIÜRÍTÉSI VÁLTOZATOK ÉS ISMÉTLÉSEK A KIÜRÍTÉS SZIMULÁCIÓKBAN

Katalin Nagy

 • HOW DIFFERENT KINDS OF BUILT-IN FIRE PREVENTION EQUIPMENT WORK TOGETHER
 • A BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

 

Iparbiztonság

Lajos Király, Ágoston Restás, Gyula Vass, János Bleszity

 • THE APPEARANCE OF EXPLOSION PROTECTION IN THE HUNGARIAN LEGAL SYSTEM AND IN THE EDUCATION
 • A ROBBANÁSVÉDELEM MEGJELENÉSE A MAGYAR JOGRENDSZERBEN ÉS AZ OKTATÁSBAN

Ferenc Nemoda, Bence Madár

 • RADON EMISSION BUILDING MATERIALS AND RECYCLED STRUCTURAL MATERIALS – AN INTERNATIONAL COLLATION
 • RADON-KIBOCSÁTÁS ÉPÍTŐANYAGOKBAN ÉS ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉPÍTŐANYAGOKBAN – NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉS

József Dobor, György Pátzay, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, Kálmán Serfőző, Balázs Barina

 • ENVIRONMENTAL POLLUTION RESULTING FROM HAZARDOUS PLANT POLLUTION, ITS CHARACTERIZATION FROM A DISASTER MANAGEMENT POINT OF VIEW, AND A SUMMARY OF THE LESSONS LEARNED FROM THE CASE
 • EGY LEHETSÉGES TALAJSZENNYEZÉSSEL JÁRÓ, VESZÉLYESÜZEM ÁLTAL OKOZOTT KÖRNYEZETSZENNYEZÉS RÖVID, KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMPONTÚ JELLEMZÉSE ÉS AZ ESETBŐL ADÓDÓ TANULSÁGOK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Polgári Védelem

Alida Kiss, József Ambrusz

 • SCIENTIFIC RESEARCH DIFFICULTIES OF POST-EARTHQUAKE REHABILITATIONS
 • A FÖLDRENGÉSEKET KÖVETŐ HELYREÁLLÍTÁSOK TUDOMÁNYOS KUTATÁSI NEHÉZSÉGEI

Réka Magdolna Kirovné Rácz

 • THE CORRELATION OF CLIMATE CHANGE AND THE DISASTERS DUE TO PRECIPITATION IN HUNGARY
 • ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A CSAPADÉK HATÁSÁRA KIALAKULÓ KATASZTRÓFÁK KÖZÖTT

Gábor Némedi, Dávid Petrétei, Ágoston Restás

 • THE DVI HUNGARY AND ITS FIRST DEPLOYMENT
 • A DVI ÉS ANNAK ELSŐ BEVETÉSE MAGYARORSZÁGON

Dávid Nemes, Ágoston Restás

 • DRONE APPLICATION FOR SUPPORTING PREVENTIVE FLOOD MANAGEMENT – CASE STUDY OF THE BÓDVA RIVER BASIN, HUNGARY
 • DRÓNOK ALKALMAZÁSA AZ ÁRVÍZVÉDELEMBEN – ESETTANULMÁNY A BÓDVA FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRŐL

Katalin Berta

 • INVOLVEMENT OF ANIMAL RESCUE ORGANIZATIONS IN DISASTERS
 • AZ ÁLLATMENTŐ SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE KATASZTRÓFÁK SORÁN

 

Logisztika, műszaki technika

Mikuláš Monoši, Jaroslav Flachbart

 • APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE IN EXTREME INTERVENTION CONDITIONS
 • PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰ ALKALMAZÁSA EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

László Bodnár

 • EXAMINATION OF THE CARRIED OVERLOAD FOR FIREFIGHTERS WITH A PHYSICAL LOAD TEST
 • TŰZOLTÓK FIZIKAI TERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA A VISELT TÖBBLET TEHER ALAPJÁN

József Kersák, Ágoston Restás

 • EXAMINATION OF THE PROTECTION TIME OF THE RESPIRATOR
 • LÉGZŐKÉSZÜLÉK VÉDELMI IDEJÉNEK VIZSGÁLATA

 

Fórum

Alice Ncube, Joeyce Ndovela

 • RESILIENCE AND ADAPTATION TO FIRE THE CASE OF PALMIET INFORMAL SETTLEMENT, ETHEKWINI MUNICIPALITY, SOUTH AFRICA
 • A KÖZÖSSÉG ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE ÉS ALKALMAZKODÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TŰZESETEK SORÁN: ESETTANULMÁNY A PALMIET INFORMÁLIS TELEPÜLÉSRŐL DÉL-AFRIKÁBAN

Eunice P. Vhiriri, Yoland Irwin, Richard K. Laubscher, Roman Tandlich

 • SHORT COMMUNICATION QUANTITATIVE ANALYSIS ON GENDER RELATED VULNERABILITIES AND FATALITIES IN DISASTER SITUATIONS IN SOUTH AFRICA
 • A TÁRSADALMI NEMEK SEBEZHETŐSÉGÉNEK ÉS ELHALÁLOZÁSÁNAK MENNYISÉGI ELEMZÉSE A KATASZTRÓFÁK SORÁN DÉL-AFRIKÁBAN

Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Peter Pantya

 • SAFETY MANAGEMENT AND THE LEVEL OF CULTURE SAFETY BY AN EXAMPLE OF AN UNIFORMED SERVICE
 • MUNKABIZTONSÁG KEZELÉSE ÉS A SZERVEZETI BIZTONSÁGIKULTÚRA EGY EGYENRUHÁS SZOLGÁLAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás

 • CHARGING STATIONS COMPARISON OF THE HUNGARIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR ELECTRIC CAR
 • ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Lilla Horváth, Péter Pántya

 • HOME OFFICE AND ERGONOMICS
 • OTTHONI MUNKAVÉGZÉS ÉS ERGONÓMIA

Johanes Belle, Samkelisiwe Lubanga

 • EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF FIRE PROTECTION ASSOCIATIONS (FPAS) AS A VELD FIRE MANAGEMENT STRATEGY IN THE NORTHERN CAPE, SOUTH AFRICA
 • A TŰZVÉDELMI SZÖVETSÉGEK (FPA) HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ERDŐTÜZEK ESETÉN A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG ÉSZAK-FOKFÖLDI TARTOMÁNYÁBAN

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1079 látogató olvasta.