Híreink

Mi változott a Katasztrófavédelmi törvényben?

2024. június 24. 07:00

Amint azt jeleztük, módosult „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény”. A módosítás alapvetően a hatósági jogkörök áthelyezéséből eredő adatkezelési kérdésekre, a változás idején folyamatban lévő ügyek kezelésére és a hatóság valamint a Katasztrófavédelem központi szerve közötti információcserére vonatkozik. Mi volt? Mi lesz? Egy kis segítség az értelmezéshez.


A tartalmi változásoknál az összehasonlítás érdekében

  • a jelenleg hatályos szöveget dőlt betűkkel,
  • a X.hó 1-től érvényeset normál betűkkel jelöltük.

Ahol alapvetően csak hatáskörváltozások történtek, ott a könnyebb értelmezés érdekében a változást beépítettük a jogszabály szövegébe, ahol

  • sárgával jelöltük a régi, törlendő szöveget,
  • kövérrel a módosítottat, amely X.hó 1-től érvényes.

Központi szerv, területi szerv, helyi szerv – kis segítség az olvasáshoz

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek

  • központi szerv, BM OKF
  • területi szervek, vármegyei, fővárosi igazgatóságok
  • helyi szervek, katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.

26. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS

Pirossal jelöltük a régi, törlendő szöveget, kövérrel a módosítottat.

25. § (1) *  Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményre építési engedély csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a IV. fejezet alkalmazásában: iparbiztonsági hatóság) katasztrófavédelmi az  iparbiztonsági hatóság engedélye alapján adható. Veszélyes tevékenység kizárólag az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhető. Az építési engedélyezéshez és a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi iparbiztonsági engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni kell a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést.

Jelenlegi előírás.

42. § *  Az üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti szolgálata útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni

a) *  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény körülményeiről.

b) *  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, eseményben szereplő veszélyes anyagokról,

c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról,

d) a megtett intézkedésekről.

 

54. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42.  § (1) Az  üzemeltető köteles az  egységes segélyhívó rendszeren haladéktalanul bejelentést tenni veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, eseményről a (2) bekezdésben felsorolt információk átadásával.

(2) Az üzemeltető az iparbiztonsági hatóságot elektronikus úton soron kívül értesíti

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény körülményeiről,

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, eseményben szereplő veszélyes anyagokról, c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról,

d) a megtett intézkedésekről.”

Új előírás!

55. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. Fejezete a következő 42/A. §-sal egészül ki:

„42/A. § Az iparbiztonsági hatóság a nyilvántartásában szereplő adatokról a biztonságért és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset elhárításáért felelős személyek és elérhetőségük adataira is kiterjedően rendszeresen tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségei végrehajtása érdekében.”

 

A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS * 

Új előírás!

56. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A  tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízvédelmi és vízügyi hatósági hatáskörben eljáró szerv a  hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a  jogszabályban meghatározott védelmi tervek összeállításához adatot szolgáltat, ami kiterjed az  (1)  bekezdés a), d), e) és f)  pontjában meghatározott adatokra azzal, hogy a  természetes személyazonosító adatok közül az érintett nevének átadására kerül sor.

Új előírás!

57. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény VII/C. Fejezete a következő 79/D. §-sal egészül ki:

„79/D.  § Az IHR és az  IHR-ben tárolt adatok igénybevételére jogszabályban meghatározott esetekben és módon a hatáskörükbe tartozó ügyekben a tűzvédelmi hatóság, az iparbiztonsági hatóság, a vízvédelmi és vízügyi hatóság is jogosult.”

 

Felhatalmazó rendelkezések

Jelenlegi előírás.

80.§ s) *  az IHR működésének részletes szabályait, az IHR üzemeltetőjét, valamint azokat az esetköröket, amelyekben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére az egyes dokumentumokat az IHR igénybevételével kell megosztani,

58. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„s) az IHR működésének részletes szabályait, az  IHR-nek a  tűzvédelmi hatóság, az  iparbiztonsági hatóság, a  vízvédelmi és vízügyi hatóság és a  veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére kijelölt hatóság által történő igénybevételének feltételeit és részletes szabályait, az  IHR üzemeltetőjét, valamint azokat az  esetköröket, amelyekben a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére az  egyes dokumentumokat az  IHR igénybevételével kell megosztani,”

Új előírás!

59. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a következő 80/A. §-sal egészül ki:

„80/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje

a) az iparbiztonsági hatósági hatáskörben eljáró szervet,

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyása során eljáró szervet.”

 

39. Átmeneti rendelkezések

Új előírás!

60. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 39. alcíme a következő 84. §-sal egészül ki:

„84. § (1) E törvénynek az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvénnyel megállapított 24/E.  § (2)–(4)  bekezdését, 25.  § (1)  bekezdését, 32.  § (2)  bekezdését, 35.  § (5)  bekezdését, 40.  § (3) bekezdését, 42. §-t, 42/A. §-t, 79. § (4) bekezdését és 79/D. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szervtől kormányzati igazgatási szervhez átkerülő hatósági hatáskör esetében a  2024. október 1-jén folyamatban lévő ügyek átadására 8 napon belül kerül sor. A  folyamatban lévő ügyekben az ügyintézési határidő e törvény erejénél fogva 8 nappal meghosszabbodik.

(3) A  folyamatban lévő ügyekben a  hatósági hatáskört telepítő jogszabály hatályba lépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A  hatósági hatáskör telepítésének napján folyamatban lévő szakhatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadására nem kerül sor azokban az  ügyekben, amelyekben az  eljáró hatóságként eljáró kormányzati igazgatási szerv veszi át a volt szakhatósági hatáskört. Ezekben az esetekben a szakkérdést az eljáró hatóság saját eljárásban vizsgálja. (5) Mindazokban az  ügyekben, amelyekben a  hatáskör telepítést követően az  eljárás egyfokúvá válik, a  hatósági hatáskör telepítésének napján folyamatban lévő másodfokú hatósági és szakhatósági eljárást a  hatáskörtelepítést megelőző napon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, illetve szakhatóság megszünteti. Az  elsőfokú hatósági döntéssel szemben kereset benyújtására a  másodfokú eljárást megszüntető hatósági döntés közlését követő 30 napon belül nyílik lehetőség.

Új előírás!

61. § A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 39. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:

„85/A. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervtől kormányzati igazgatási szervhez 2024. október 1-jén átkerülő hatósági hatáskör telepítéssel összefüggésben a katasztrófavédelmi IHR használatával kapcsolatos kérdésekről – ide értve az adatfeldolgozással összefüggő kérdéseket is – továbbá a költségvetési, vagyoni, üzemeltetési, iratátadási és adminisztrációs kérdésekről, valamint a hatáskört átvevő szervek számára nyújtott humánigazgatási és informatikai támogatásról 2024. szeptember 30-ig a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter megállapodást köt.

 

62. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Pirossal jelöltük a régi szöveget, kövérrel a módosítottat.

 

18. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei

24/E.  § (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve Kormány rendeletében kijelölt hatóság a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártásának jóváhagyását követően ellenőrzi a jóváhagyási engedélyében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartását.

24/E § (3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve Kormány rendeletében kijelölt hatóság az ellenőrzés során a gyártásból mintát vehet, és elrendelheti annak soron kívüli vizsgálatát.

24/E § (4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve Kormány rendeletében kijelölt hatóság az előírások megsértése esetén a gyártási típus jóváhagyási engedéllyel rendelkezővel, a gyártóval, a forgalmazóval szemben kormányrendeletben meghatározott intézkedést alkalmazhat, és közigazgatási bírságot szabhat ki, amely az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi.

32. § (2) *  A külső védelmi tervet az iparbiztonsági hatóság helyia hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi” szerve a veszélyeztetett települések polgármestereinek közreműködésével készíti el. A külső védelmi tervek tartalmi követelményeit és elkészítésének határidejét külön jogszabály állapítja meg. A külső védelmi tervek elkészítésének és gyakoroltatásának költségeit az iparbiztonsági hatóság központi szerve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve saját költségvetése terhére biztosítja.

32. § (5) Az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult: * 

a) katasztrófavédelmi iparbiztonsági engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése esetén,

 

VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS

40.§ (3) *  Az üzemeltető által benyújtott súlyos káresemény elhárítási tervet az iparbiztonsági hatóság értékeli, és dönt a katasztrófavédelmi engedély „az iparbiztonsági engedély” kiadásáról. Ha a benyújtott súlyos káresemény elhárítási terv nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, annak az iparbiztonsági hatósághoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül az iparbiztonsági hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetőt.

A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

79. § (1) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a tűzvédelmi hatóság és az iparbiztonsági hatóság a hatáskörébe utalt hatósági eljárások és az eljárások végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével összefüggő jogorvoslat, az ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából az alábbi adatokat kezeli:

79.§ (3) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a tűzvédelmi hatóság és az iparbiztonsági hatóság – ha törvény hosszabb határidőt nem állapít meg – az (1) bekezdés szerinti adatokat

Vissza

Ezt a hírt eddig 490 látogató olvasta.