Híreink

Új közszolgálati életpálya modell

2015. február 16.

Hosszú ideje zajló előkészítő munkát koronázott siker, amikor az Államreform Bizottság 2014. december 2-ai, a Kormány pedig december 3-ai ülésén megtárgyalta, és elfogadta az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló előterjesztést. Mit tartalmaz az életpálya modell? Milyen törekvések olvashatók ki az elfogadott előterjesztésből? A modell egyik kidolgozójának cikkét tesszük közzé.


Három hivatásrend

 

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban deklarált „JÓ ÁLLAM” megteremtése nem valósulhat meg az ennek kialakításáért és működtetéséért felelős, jól teljesítő közszolgálati dolgozók nélkül. Az elvárt nagyobb és minőségi teljesítményért, a szigorú követelmény-támasztásért, a különleges körülmények közötti szolgálatteljesítésért cserébe azonban megfelelő ellentételezést kell biztosítani a kormányzati politika megvalósításában, a kormányzati döntések végrehajtásában meghatározó három hivatásrendbe tartozók (rendvédelmi hivatásos állományú, honvédelmi hivatásos állomány és a kormánytisztviselői jogállású munkavállalók) számára. 

Hivatásos szolgálati viszonyban állók és kormánytisztviselők kor szerinti megoszlása (2013)

 

A 2011-ben elfogadott, a közszolgálati életpályák összehangolását és az új közszolgálati életpálya kidolgozását megalapozó döntések alapján számos – ellentételezés nélkül maradt – új elvárást és követelményt építettek be a három hivatásrend állományának jogviszonyaiba (új teljesítményértékelési rendszer, kötelező továbbképzési rendszer, minőségi kiválasztási eljárás). Ezzel szemben megszüntetésre kerültek a szervezeti kultúrába évtizedek alatt beépült előnyök – pl. a szolgálati nyugdíj rendszere, a 13. havi illetmény, egyes illetményen kívüli juttatások – amelyek a pályaválasztást alapvetően meghatározó tényezőkként jelentkeztek. 

Ezzel a tendenciával párhuzamosan az elmúlt két évtized általános bérpolitikai folyamatait elemezve megállapítható, hogy a költségvetési szférát összességében lényegesen kedvezőtlenebb kereseti pozíciók jellemzik, mint a versenyszférát. A közszféra kereseti elmaradása a vállalkozási szférához képest az elmúlt években nőtt. Legutóbb 1999/2000-ben volt nagyobb mértékű bérfejlesztés, 2008 óta pedig átfogó és érdemi bérfejlesztés nem történt, a közszolgálati reálkeresetek szintje folyamatosan csökkent. Ennek következtében számos területen érezhető a civil szféra elszívó hatása, amely kulcspozíciókban eredményezett munkaerőhiányt.

 

Kérdőíves felmérés           

 

A közszolgálati életpálya-modell, ezen belül a rendvédelemben foglalkoztatottakra vonatkozó programelemek kidolgozását megelőzően az állomány véleményét a Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Magyar Rendvédelmi Kar közreműködésével 18217 fő által kitöltött kérdőíves felmérés alapján vizsgáltuk. A felmérés tapasztalatait az új életpálya modell kidolgozásánál figyelembe vettük.  

Három hivatásrend – az érintettek

 

Életpálya modell – pillérek

 

Annak érdekében, hogy a kor kihívásainak megfelelni tudó és akaró, hatékony közszolgálati apparátus működjön, meg kell találni azokat a motivációs tényezőket, amelyek az előbbiekben vázolt, a kötelezettségek és jogosultságok közötti aránytalanságokat kiegyenlítik.

E cél érdekében alapvető szakmapolitikai érdek egy vonzó, lényegesen magasabb bérszínvonalat eredményező közszolgálati életpálya modell kidolgozása és bevezetése.    

A Kormány az elvárt nagyobb és minőségi teljesítményért, a szigorú követelmény-támasztásért, a különleges körülmények közötti szolgálatteljesítésért cserébe megfelelő ellentételezést kíván biztosítani a rendvédelem hivatásos állományú tagjai és a Magyar Honvédség katonái részére. A hatékony, a kor kihívásainak megfelelni tudó és akaró apparátus működése, egyben a rendvédelem és a honvédelem személyi állománya hosszú távú pályán maradásának ösztönzése érdekében kiszámítható, vonzó és a jelenleginél lényegesen magasabb bérszínvonalat eredményező életpálya modellt vezet be.

A modell főbb pillérei

 1. előmeneteli- és illetményrendszer,
 2. lakhatási támogatási és 
 3. közszolgálati megtakarítási célú biztosítási rendszer bevezetése.

 

Bérfejlesztés

Az életpálya kiemelt eleme az új előmeneteli rendszer és az illetmény, amelynek keretében rendszerszintű, összesen 50%-os bérfejlesztésre kerül sor, 5 évre elosztva.

A modell első körben a rendvédelem és a katonai állomány vonatkozásában kerül bevezetésre; e két hivatásrend tekintetében 2015. július 1-jei hatállyal megtörténik az új előmeneteli- és illetményrendszerre történő áttérés, amely egyúttal átlag 30 %-os mértékű illetményemelést jelent az érintett mintegy 64.000 fő rendvédelmi hivatásos és 18000 fő hivatásos és szerződéses katona részére. Ezt követően – 2016. január 1-től – évente átlagosan 5-5 %-os mértékű emelésben részesülnek az érintettek 2019. január 1-ig.

A bérfejlesztés 2015. évre eső részére a 2015. évi költségvetési törvényben 44 Mrd Ft céltartalék került elkülönítésre. 

A bérfejlesztés tervezett ütemezése

 

 

Lakhatási támogatás

 

A lakhatás támogatásának rendszerét kiszámíthatóvá, lehetőség szerint adómentessé és pályán maradásra ösztönzővé kell tenni. A jelenlegi rendszer csak ad-hoc jelleggel biztosít lehetőséget a lakhatás támogatására, javasolt kialakítani egy minimális és egy maximális küszöböt a támogatás biztosítása érdekében, mely a jogviszony mértékéhez (pályán maradáshoz) kapcsolódó fokozatosság alapján differenciálna a dolgozók között. A lakhatási célú támogatásokat adómentessé tenni, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése és az átláthatóság biztosítása érdekében (ehhez törvényi szintű adójogszabály-módosítás szükséges). A támogatásokra jogosultságok rendszerét – az alanyi jogú támogatás, valamint a cafetéria juttatás kivételével –a jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigényhez kell kötni.

Állami kezességvállalás mellett, kedvező kamatozású lakáscélú kölcsön biztosítása teremtené meg a feltételét a megfelelő számú és felkészült munkavállaló beosztásban tartásának, a fluktuáció csökkentésének. Ennek kialakítása érdekében további egyeztetésekre és kidolgozó munkára lesz szükség.

 

Biztosítási rendszer

 

A közszolgálati életpálya során bekövetkező rendkívüli események – betegség, szolgálati baleset stb. -, továbbá a biztonság, a tervezhetőség és a pályán tartás érdekében szükséges kidolgozni egy egyedi speciális biztosítási konstrukciót. Amennyiben az elem megvalósul a munkáltató és a kormányzat gondoskodása túlmutat a munkavállaló részére juttatott szolgáltatáson. Azt a biztonságot nyújtja, hogy aki közszolgálati dolgozó, annak családtagjai is biztosítottak a kormányzat által.

A biztosítás két fő részből tevődik össze:

 • alapbiztosítás, amely egy olyan speciális nyugdíj célú eléréses lejáratú biztosítás, amely a szerződő engedélyével meghatározott pontokon pénz kivonást engedélyez a biztosított számára.
 • kockázat élet- és balesetbiztosítás. A választható biztosítási csomagok tartalmazzák azokat a biztosítási eseményeket, amelyek az általános élet- és baleset biztosításokban megszokottak. Új elemként a szolgálatra való alkalmatlanság biztosítási esemény kerül bevezetésre. A biztosítási csomagok csak javaslatok, fő előnyük, hogy azok a szerződő igényei szerint alakíthatóak, s ezzel személyre szabott konstrukciók alakulnak ki.

 

Határidők

 • Az új lakhatási támogatási rendszer kidolgozásának határideje 2015. december 31-e,
 • az új közszolgálati biztosítási rendszer kidolgozásának határideje 2016. december 31.  

Biztosítási konstrukció

 

A fő célkitűzések

Az életpálya-modell fő célkitűzése a közszolgálat vonzerejének, a közszféra munkaerő-piaci versenyképességének növelése, olyan munkavégzési feltételek, kiszámítható életút és biztonság megteremtése, amelyek alapján a tehetséges, magasan képzett szakemberek a köz- a közösség szolgálatát választják élethivatásuknak.

Az új előmeneteli- és illetményrendszer elsődlegesen az alábbi elvárásoknak tesz eleget:

 • hosszú, akár 40 év feletti szolgálati időt átívelő pályaívet támogat és ismer el;
 • a 10-15 év szolgálati idővel rendelkező állománytagok részére kellő motivációt biztosít a pályán-maradás érdekében;
 • az állományba kerülés tekintetében tervezettebb merítési lehetőséget kínál;
 • összehangolja a szervezeti célokat az állomány elvárásaival;
 • támogatja a tehetség és teljesítmény alapú előmenetelt.

Az új előmeneteli rendszer egyidejűleg biztosítja a folyamatos előmenetelt és a karrier-utak lehetőségének bővülését, a tudás, a tapasztalat és a teljesítmény illetményben történő egyidejű elismerését.

A jövőben nem egymás mellett, elszigetelten futnak az életutak, mivel az életpálya modell megteremti a három hivatásrend közös kapcsolódási pontjait, így lehetővé teszi az életutak közötti mozgást, átjárhatóságot.

A végzett munka elismerése, hogy az Államreform Bizottság 2014. december 2-ai, a Kormány 2014. december 3-ai ülésén megtárgyalta, és elfogadta az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló előterjesztést.

 

Összegzés

A hivatásos állományúak és a kormánytisztviselők elkötelezettek a közszféra szolgálatában, a köz érdekében végzett munkájuk kihat az emberek hétköznapjaira. Ennek a feltételei kerültek az életpálya modell kapcsán megfogalmazásra.

A közszolgálatban alkalmazott funkciók, struktúrák dinamikusan változnak. Új feladatok fogalmazódnak meg, új kihívások jelennek meg, új jogi szabályozások jönnek, amelyeknek az állomány tagjainak és a kormánytisztviselőknek meg kell felelniük. Ezért olyan munkahelyi környezetre van szükség, amely biztosítja a tudásuk folyamatos fejlődését, átalakulását, annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. A statikus munkahely garantálása a gyors változások korában nem elérhető és kitűzhető cél, az azonban igen, hogy aki a közszférában akar dolgozni, az meg tudjon felelni a kihívásoknak.

A biztonság jogos igényünk! A modell biztonságot teremt abban, hogy a munka megfelelő tartalommal és megfelelő díjazással történjen, s megfelelő biztonsági garanciákkal legyen ellátva az életpálya.

Az új életpályamodell célja, hogy hosszútávra szóló, a hivatásos és a kormánytisztviselő munkavállalók számára egyaránt stabilitást jelentő karrier utat teremtsen meg, amelynek eredményeképpen az állomány megfelelő körülmények között végezheti a munkáját. Ennek hatására vonzóbbá válik a hivatásos és a kormánytisztviselői pálya, mindez pedig garanciát jelent a közszolgáltatások még magasabb színvonalú ellátására.

Az előterjesztés kormányzati elfogadásával lezárult egy fejezet, a minisztériumokban azonban a kodifikációs munka a kormánydöntéssel indult meg.

Bittmann Tibor tű. ddtb. Humán Szolgálatvezető

BM OKF, Budapest

Vissza

Ezt a hírt eddig 3707 látogató olvasta.